Kierownik budowy

Prawo Budowlane nakłada na Inwestora obowiązek prowadzenia budowy pod nadzorem osoby uprawnionej. W związku z powyższym obowiązkiem proponujemy Państwu objęcie funkcji Kierownika Budowy przez Naszych uprawnionych inżynierów. Do naszych podstawowych obowiązków będzie należało:

 • sporządzenie planu BIOZ;
 • protokolarne przejęcia od inwestora terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego ;
 • zapewnienie zgłoszenia rozpoczęcia budowy ;
 • prowadzenia na bieżąco dokumentacji budowy ( dziennika budowy ) i kierowania robotami ;
 • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem, zawartą umową o roboty budowlane i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz przepisami BHP ;
 • dopilnowanie realizacji zaleceń i robót wpisanych do dziennika budowy ;
 • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót budowlanych;
 • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru ;
 • przygotowania dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego ;
 • zapewnienie na placu budowy czystości i porządku ;
 • zgłoszenia obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa w art. 57 ust. l pkt 2. Ustawy Prawo Budowlane.
 • doradztwo techniczne obejmujące usprawnienie procesu budowy;
 • oraz wszystkie inne prace uzgodnione na etapie podpisywania umowy;