Przeglądy budynków

  •  Oferujemy usługi polegające na wykonaniu przeglądów okresowych budynków jako półroczne, roczne oraz 5-letnie.
  •  Świadczone usługi są dla budynków przemysłowych, wielkopowierzchniowych, budynków mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej oraz wielu innych.
  • Ponadto wykonujemy również opinie oraz oceny stanu technicznego w/w budynków.

Cena uzależniona jest od ilości obiektów oraz wielkości obiektów. Dlatego do każdej wyceny podchodzimy indywidualnie.

Przegląd techniczny budynku. Przegląd okresowy budynku – co to jest?

Prawo budowlane w art. 61 nakłada na właścicieli lub zarządców nieruchomości obowiązek utrzymywania użytkowanych obiektów w należytym stanie technicznym i estetycznym, w taki sposób aby nie dopuścić do nadmiernego pogorszenia ich właściwości użytkowych i technicznych. Aby wypełnić powyższy obowiązek ustawodawca wprowadził w Prawie budowlanym w art. 62 system kontroli (przeglądów technicznych) obiektów budowlanych.

W związku z powyższym proponujemy Państwu wypełnienie powyższego obowiązku i przeprowadzenie usługi w zakresie następujących kontroli:

  • przegląd półroczny - kontrola okresowa co najmniej dwa razy w roku, w terminach do 31 maja oraz do 30 listopada, w przypadku budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2, wraz z obowiązkiem zgłoszenia do PINB;
  • przegląd roczny - kontrola okresowa, co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
  • przegląd pięcioletni - kontrola okresowa, co najmniej raz na 5 lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia. Kontrolą tą objęte będzie również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów;
  • założenie i prowadzenie Książki Obiektu Budowlanego (KOB).

Właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego, letniskowego i wymienionych w art. 29 ust. 1 Prawa Budowlanego są zwolnieni z wykonywania przeglądu okresowego rocznego w zakresie sprawdzenia stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu. Nie muszą też prowadzić Książki Obiektu Budowlanego (KOB). Wskazane zapisy Prawa budowlanego nie zwalniają jednakże z wykonywania przeglądów rocznych w zakresie instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska (np. instalacja kanalizacyjna, szambo), instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych), jak również z wykonywania przeglądów pięcioletnich w pełnym zakresie (ogólnobudowlanym i elektrycznym).

Dlatego też na zlecenie inwestorów prywatnych wykonujemy  przeglądy piecioletnie budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zakresie ogólnobudowlanym oraz elektrycznym. Brak wykonanego przeglądu pięcioletniego budynku jednorodzinnego może skutkować nałożeniem mandatu karnego (kara grzywny) przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego  lub też w wypadku ubezpieczenia budynku przez firmę ubezpieczeniową odmową wypłaty odszkodowania w przypadku wystąpienia szkody (stosowne zapisy znajdują się w polisie - umowie ubezpieczeniowej).